айл зэргэлдээдээ сайн, аймаг холдоо сайн
/ зүйр цэцэн үг /
уул усны ойр нь, ураг төрлийн хол нь дээр