АГДАЙЛГАХ

Агдгар, тоодгор, богино болгох: сүүлээ агдайлгах (сүүлээ оодойлгох), хүзүүгээ дэлгэрэнгүй... (хүзүүгээ нугдайлгах).

сүүлээ агдайлгах сүүлээ оодойлгох
хүзүүгээ агдайлгах хүзүүгээ нугдайлгах