АГДАЛЗАХ

1. Хорхой шавж зэргийн байн байн агдайн сунах: өт агдалзах (өт алгуур сунаж урагшлан хөдлөх);


2. Агдгар юмны агдас агдас хөдлөх - Цочин агдалзав. Г.Бадамсамбуу. Яриг бүрээ.