нүдтэй болгох
а. Ажигч гярхай болгох; б. Ухаалаг болгох