сүйд болгох

а. Сүйрүүлэх, сүйтгэх; б. Хөл үймээн үүсгэх; в. Баяр хөөр авчрах