хагас вагон

хоёр буландаа хавтсан хаалгатай, шаландаа буулгах нээлхийтэй, дээрээсээ задгай дөрвөлжин хайрцаг маягийн хашлага бүхий ачааны вагон