ШАГШИН
/ нутгийн аялгуу /

барга Хойрго, залхуу, хашин.