ОТРОХ
/ нутгийн аялгуу /

барга Эгц огтлогдон тасрах.