ПАГЖИН
/ нутгийн аялгуу /

барга Залхуу хойрго дээрээ бас башир аргатай.