ЁЛООХ

хорчин Чадах, хүчрэх, дийлэх, ялах - Нэг маадай тутаргыг би өргөж ёлооно. Б.Эрдэмт. Ар хорчин аман аялгууны үгсийн хураангуй.