ДҮЙР
/ нутгийн аялгуу /

ордос Дүйвээн, далим - Залуучуудын дүйрээр хөгшин нь бас хөөрчихөв. Соном. Ордос аман аялгууны үгсийн хураангуй.