БООЗГОЙ
/ нутгийн аялгуу /

ордос Чонын цээр нэр, боохой.