БООМОЙ
/ нутгийн аялгуу /

цахар Наймаа хэлэлцэж байгаа хоёр этгээдийн дунд үнэ зохицуулагч - Адууны зах дээр панзчин тонодог боомой дэлгэрэнгүй... С.Пунцагринчен нар. Цахар аман аялгууны үгсийн хураангуй.