БОНДОН
/ нутгийн аялгуу /

ордос Энгэрийн товчноос өлгөдөг жижиг уут, түүнд голдуу эм тангийн зүйл агуулна.