ЯС III

Өөрөөсөө хэд хэдэн овог, үржвэр салбарлуулсан язгуур том овог: яс угсаа (овгоос яс үүсэн гарч, яснаас дэлгэрэнгүй...

яс угсаа овгоос яс үүсэн гарч, яснаас шинэ салаа мөчир урган гарахад тэдгээр дам салбарлагчид ясанд тооцогдоно
ясан төрөл эцгийн төрөл ба эцгийн талын өв өмч, гал голомт нэгтэй нэгэн өвгөөс гаралтай бүлэг хүмүүс
яс угсаа үндэс угсаа
яс үндэс овог үндэс, удам угсаа
яс үндсээ мэдэх овог үндэс, удам угсаагаа мэдэх
яс махны тасархай төрөл садан
мах ясны холбоотой ураг төрлийн холбоотой
Ижил үг:

ЯС I

ЯС II:

ЯС IV