ядрах зутрах
хүнд бэрхийг туулж, бие махбод сульдах, тав тух алдах