ажилдаа ядрах
амралт багатай ажилласнаас бие сульдах