ЭРЭМБЭ

Юмны дэс дараа, эмх цэгц, зэрэг дэвээр дэсэлсэн нь: эрэмбэ дараа [хоршоо] (юмны зүй тогтол эмх цэгц дэлгэрэнгүй...

эрэмбэ дараа юмны зүй тогтол эмх цэгц бүхий дэс дараа
эрэмбэ зэрэг юмны байр суурь, зэрэг дэвээр дэсэлсэн нь