эмгэг хууч
өвчилсний дараа хүн, амьтны биед архагшиж тогтсон гэм