өвчин эмгэг
бие махбодын хэвийн үйл ажиллагаа алдагдах үзэгдэл