ЭЗЭРХЭГЛЭХ

Дээрэнгүй зан ааль гаргах: эзэрхэглэх ааш (түрэмгий дээрэнгүй зан).