ЭЗЭРХЭСТ :

эзэрхэст цэцэг [ургамал] (шар цэцэгтэй бутлаг ургамал).