ЭЗЭЭГҮЙ
/ яриа /

Аргагүй, эрхбиш: эзээгүй өгөх (аргагүйн эрхэнд л өгөх).