БИЛҮҮ II

Мэдэхгүй болон эргэлзээт зүйлийг хэлэлцэхэд лавлах үүргээр хэрэглэгдэх туслах үйл үг: хийсэн билүү дэлгэрэнгүй...

хийсэн билүү хийсэн үү
захисан билүү захисан уу
Ижил үг:

БИЛҮҮ I