ШОРДГОНУУЛАХ

Шордгор юмыг үргэлжлүүлэн хөдөлгүүлэх.