ШИРВЭЭЛГЭХ

Ширвээх үйлийг бусдаар хийлгэх, сажилхийлэн зайлуулах.