ШИЙТГҮҮЛЭГЧ

Ял эдлэгч, шийтгүүлэх, яллуулах үйлийн эзэн.