ШИЙТГЭЛ

Ял, зэмлэл, торгууль: шийтгэл ногдуулах (ял торгууль хүлээлгэх), шийтгэл хүлээх (ял дэлгэрэнгүй...

шийтгэл ногдуулах ял торгууль хүлээлгэх
шийтгэл хүлээх ял торгууль авах
гэсгээл шийтгэл цээрлэл торгууль
торгууль шийтгэл ял болгож авах юм, ял
ял шийтгэл хэрэг хийсэн хүнд тухайн гэмт үйлдэлд нь тохируулан өгөх гэсгээл
ял шийтгэл хүлээж яваагүй ял шийтгэл эдэлж байгаагүй