ШАШИР

1. Шасэр: шашир малгай (шасэр малгай) - Шашир, жанч хоёроо цааш нааш хаялж байв. Монгол дэлгэрэнгүй...


2. Шашир мэт: шашир цацаг (шашир мэт урт цацаг), Суурь хөлгөн асрын шашир цацаг дэрвээ юу. Д. дэлгэрэнгүй... шашир дэл (босоо нарийн гоёмсог зассан дэл), -Товор товор алхлах хүлэг морьдын шашир дэл, охор сүүлийг хийсгэнэ. Д.Цэдэв Айргийн амт.

шашир малгай шасэр малгай
шашир цацаг шашир мэт урт цацаг
шашир дэл босоо нарийн гоёмсог зассан дэл

баяжих, дээшлэх, дэвших

Зочин 2016-02-05 15:41:38