ШАНБУУ
/ хуучирсан /

Үхэр буунаас бага, нэг зүйл их буу.