ШАГШИГА

Хэлхмэл хонх: бойтгийн шагшига (бойтгийн хэлхмэл хонх).