ШАГАН

Цоргогүй, хоёр сэнжтэй, босоо дэвэр мэт сав.