сэмхэн шагайх
хүнд мэдэгдэхгүйгээр үүд хаалганы завсар зэргээр сэмхэн цухалзан харах