ЧАРЛАА

Орилоо, бархираа, чарламтгай: чарлаа хүүхэд (чарламтгай хүүхэд), орилоо чарлаа дэлгэрэнгүй...

чарлаа хүүхэд чарламтгай хүүхэд
орилоо чарлаа орилох чарлах зантай