ЧАРЛАЛДАХ

Харилцан чарлах: чарлалдан зогсох (энд тэнд чарлан зогсох) - Эмэгтэйчүүд чарлалдах чимээ дуулдаж дэлгэрэнгүй... Б.Ринчен. Заан залуудай.