ЧАРГУУЛАХ

Чиргүүлэх, чаргуулдах, зүүгдэх: хормойноос чаргуулах (хормойноос зүүгдэх, чиргүүлэх).