ЧАДУУЛАХ

1. Чадвартай байлгах;


2. [шилжсэн] Дөнгүүлэх.