даавуу чавхдах
даавуун дээр утсаар чавхдаж ором гаргах