чавхдаст хилт хөгжмийн зэмсэг
чавхдастай, хилт буюу нумаар чавхдасыг хөдөлгөж эгшиг үүсгэх журам бүхий хөгжмийн зэмсгийн бүгд нэр