чавхдаст найрал хөгжим

хил хөгжмийн зэмсгээр бүрэлдсэн найрал хөгжим