ЧАВХДАСЛАХ

Хөгжимд чавхдас хийх, чавхдас тааруулах: хөгжим чавхдаслах (хөгжимд чавхдас хийх).