ЧАА

Хонь ямааг зандрах, хариулахад хэлэх аялга: чаа чаа (ямааг хариулахад хэлэх аялга), хаая дэлгэрэнгүй... (хонь ямааг зандчихад хэлэх аялга) - “Чаа, чаа, гүйцэж заавал тогтооно доо, дэлгэр баян нэгдэлдээ дэгжиж яваа ямаачин би” гэж дуулан явна. “Цог” сэтгүүл.

чаа чаа ямааг хариулахад хэлэх аялга
хаая чаа хонь ямааг зандчихад хэлэх аялга