ЦЭРДГЭР

1. Хүн, амьтны гэдэс хэвэл цондгор болоод бие туранхай, жижигхэн нь: цэрдгэр голио (том, цондгор дэлгэрэнгүй...


2. Нүцгэн: цэрдгэр хүүхэд (нүцгэн хүүхэд).

цэрдгэр голио том, цондгор гэдэстэй голио
цэрдгэр хэвэлтэй цондгор хэвэлтэй
цэрдгэр хүүхэд нүцгэн хүүхэд