ЦЭРДГЭРДҮҮ

Цэрдгэр байрын: цэрдгэрдүү гүзээтэй (цэрдгэр маягийн гүзээтэй).

цэрдгэрдүү гүзээтэй цэрдгэр маягийн гүзээтэй