АВТОБУС

Хүн тээвэрлэх олон суудал бүхий битүү тэрэг, зорчигч тээвэрлэх автомашин: Гурван хаалгатай автобус хар утаа дэлгэрэнгүй... Ж.Бямба. Үнэний хорвоо., автобусны зогсоол (зорчигчдыг буулгаж суулгах буудал), автобусны кондуктор (автобусанд зорчигчдод үйлчлэн тасалбар түгээх хүн), автобусны чиглэл (нийтийн тээврийн зорчих чиглэл), бага оврын автобус (6-8 м урт автобус), дунд оврын автобус (8-18 м урт автобус), том оврын автобус (18 м-ээс дээш урттай автобус), микро автобус (10-12 хүний суудалтай бага оврын автобус).

автобусны зогсоол зорчигчдыг буулгаж суулгах буудал
автобусны кондуктор

автобусанд зорчигчдод үйлчлэн тасалбар түгээх хүн

автобусны чиглэл нийтийн тээврийн зорчих чиглэл
бага оврын автобус

6-8 м урт автобус

дунд оврын автобус

8-18 м урт автобус

том оврын автобус

18 м-ээс дээш урттай автобус

микро автобус

10-12 хүний суудалтай бага оврын автобус