хэлэлцээ хийх
а. Хэлэлцээ болох - Тэр үйлдвэрийг, мужид нь угсруулан босгож, хятад ажилчныг сургах хэлэлцээ хийжээ. Б.Ринчен. Сандо амбан; б. Ямар нэгэн үйл ажлыг дэлгэрэнгүй...