ХЭВ V
/ хэл шинжлэл /

Үйлийн эзэн уул үйлийг өөрөө үйлдэх, бусдаар үйлдүүлэх хийгээд бусадтай хамтран үйлдэх, бусадтай харилцан үйлдэлцэх, бусдын эрхэнд үйлдэгдэх, дэлгэрэнгүй...

хэвийн ай зарим хэлний үйл үгэнд байдаг хэл зүйн нэгэн ай
Ижил үг:

ХЭВ I

ХЭВ II

ХЭВ III

ХЭВ IV

ХЭВ VI

ХЭВ VII: