БАРАМИД
/ шашин /

Бодь сэтгэл, билигт хүргэх ёс суртахууны шинж: билиг барамид (арга билгийн ёс), даяаны дэлгэрэнгүй... (даяан хийх ёс), өглөг барамид (өглөгийн ёс), шагшаабад барамид (суртлын шүтээн ёс), хичээнгүй барамид (хичээнгүйн ёс), хүлцэнгүй барамид (хүлцэнгүйн ёс).

билиг барамид арга билгийн ёс
даяаны барамид даяан хийх ёс
өглөг барамид өглөгийн ёс
шагшаабад барамид

суртлын шүтээн ёс

хичээнгүй барамид хичээнгүйн ёс
хүлцэнгүй барамид хүлцэнгүйн ёс