хуцын хөг
а. Эм хонио хөөлгөхгүйн тулд, хуцын хүйсийн урд зүүх даавуун халхавч. б. Хуцын орооны хугацаа