ХУЦАН :
/ амьтан /

хуцан хуулар (бүдүүн шар хошуутай нэг зүйл шувуу).